ناودانی

این پروفیل شکل بسته به رنگ سقف انتخاب می شود. این…

قطعه اتصال

سازه های ریل مخفی توسط این قطعه به یکدیگر متصل می شوند.…

اتصال آویز هنگر

قسمت پایین آن به حالت یک گیره بوده و به صورت کشویی…

پروفیل ریل مخفی

این پروفیل جزء اصلی سازه را در بر می  گیرد دارای…