قطعه اتصال

سازه های ریل مخفی توسط این قطعه به یکدیگر متصل می شوند.
اطلاعت بیشتر در جدول مشخصات ملاحظه فرمایید.

بالا