پروفیل M

پروفیل M   : در محل درز بین صفحات سیمانی  سمنت برد قرار میگیرد و تغیرات ناشی از انبساط و انقباض طولی صفحات سمنت برد راکنترل میکند  و در دو مقطع M80  و M110   تولید می گردد

ضخامت ورق گالوانیزه :  ۰.۷۰ میلیمتر

عرض گسترده ورق : ۱۹۹ و ۱۶۹ میلیمتر

بالا