یوچانل

یوچانل : این پروفیل ، سازه اصلی در زیر سازی…

ناودانی آلومینیومی (گالوانیزه)

ناودانی آلومینیومی : این پروفیل در محیط سقف کاذب دامپا…

پروفیل دامپا آلومینیومی

دامپا : نوعی پوشش جهت سقف های کاذب از جنس…