ناودانی آلومینیومی (گالوانیزه)

ناودانی آلومینیومی : این پروفیل در محیط سقف کاذب دامپا ، در مرز بین سقف کاذب و دیوار استفاده می شود ناودانی آلومینیومی هم رنگ با دامپای سقفی تولید می شود جنس ناودانی از ورق گالوانیزه و صخامت ورق ۰.۵۵ میلیمتر است
جنس ورق: گالوانیزه
ضخامت : ۰.۵۵ میلیمتر

بالا