فنر آویز دوبل

از این محصول جهت تسهیل در تنظیم ارتفاع سقف کاذب…

سازه کلیک

این سیستم به دلیل نحوه قرارگرفتن تایل ها بر روی سازه های T…