سازه کلیک

این سیستم به دلیل نحوه قرارگرفتن تایل ها بر روی سازه های T شکل که پس از اجرا سقف قابل رویت بوده اصطلاحاً با نام سیستم سازه نمایان یا Lay- in شناخته می شود. در این سیستم باتوجه به این که تایل ها تنها به واسطه وزن خود بر روی سازه ها قرار دارند دسترسی به تأسیسات پشت سقف را در هر زمان ممکن ساخته و جهـت فضاهـایی که نگهـداری از تأسیسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است، پیشنهاد می شود. سقف های Lay-in سقف هایی با قابلیت اجرایی سریع و آسان است که ساختار آن، به وسیله آویز قابل تنظیم به سقف اصلی متصل می شود.
این سیستم شبکه بندی در دو سایز ۳۰*۳۰ و ۶۰*۶۰ قابل تولید و اجرا است

بالا