پروفیل UH36

پروفیل UH36  در زیر سازی سقف های کاذب ثابت به عنوان تراز سقف، تکیه گاه در حاشیه سقف و  عضو اصلی آویزگیری در ساختار آن میباشد.

ضخامت ورق گالوانیزه :  ۰.۵۵ میلیمتر

عرض گسترده ورق : ۶۷ میلیمتر

عرض پروفیل : ۳۶ میلیمتر

بالا