بست طولی برای F47 – اتصال W

اتصال W : از این قطعه در سقف های کاذب یکپارچه جهت اتصال طولی سازه های F47استفاده می شود.

بالا