اتصال مستقیم – براکت

براکت : از این قطعه جهت اتصال آویز به سازه باربر و یا زمانیکه ارتفاع آویز سقف کاذب کمتر از ۱۰ سانتی متر باشد در سقف کاذب ثابت یکپارچه استفاده می گردد.

بالا