اجرای سقف کاذب مشبک نمایان

برنامه ریزی و نقشه بندی طرح شبکه بندی مشخص کردن محیط و ارتفاع سقف نصب نبشی در محیط کار مشخص کردن محل نصب آویزها نصب آویزها نصب پروفیل ۳.۶۰ نصب پروفیل های فرعی ۱.۲۰ و ۰.۶۰ نصب تایل ها اندازه گیری و نصب تایل های کناری   در سقف کاذب مشبک نمایان ابعاد فضا باید

محصولات تولیدی

پروژه ها

معرفی پارس آهن تاب

سازه کلیک

دامپا آلومینیومی

پروفیل گالوانیزه Drywall

اتصالات نصب

تایل آلومینیومی

پروفیل سمنت برد