×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 940

اجزا ساختار زیرسازی سیستم Lay-in

سازه MR 3600 -T24×38 

این پروفیل به عنوان جز اصلی سازه، دارای سوراخ هایی جهت اتصال آویزها و سایر پروفیل ها به سازه اصلی است.

سازههای CR 1200/600/300 -T24×38 :
این پروفیل ها اجزا فرعی سازه را تشکیل می دهد که سازه های اصلی را به یکدیگر متصل می کند.

سازه L 3000 :
سازه L شکل که بسته به رنگ سقف انتخاب می شود. این سازه در محل تقاطع سقف و دیوار قرار گرفته و به منظور مشخص نمودن تراز سقف به دیوارهای پیرامونی متصل می شود.

UA-69961364-1